Go GIS ir mūsu komandas izstrādāts produkts, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) risinājums, efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldībai. 20.12.2021. Go GIS tika reģistrēts kā preču zīme.

Go GIS izmanto daudzas Latvijas pašvaldības, lai efektīvāk uzraudzītu inženierkomunikāciju, ceļu un ielu infrastruktūras, nekustamo īpašumu, būvniecības projektu un citu objektu uzskaiti un pārraudzību.

Tas ir piemērots lietošanai dažādu līmeņu un atbildību pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību speciālistiem, piemēram:

— būvvaldes darbiniekiem
— teritoriju plānotājiem
— inženierkomunikāciju speciālistiem
— komunālo saimniecību uzturētājiem un apsaimniekotājiem
— pašvaldību īpašuma departamentu darbiniekiem

Datu pieejamība

Mūsu izstrādātais ģeogrāfiskās informācijas sistēmas risinājums Go GIS nodrošina ātru ģeotelpisko datu pieejamību no interneta pārlūka un speciāli izstrādāta QGIS projekta.

Datu meklēšana

Objektu meklēšana pēc teksta. Atlase pēc telpiskajiem vaicājumiem: 
— norādītā punkta
— iezīmētās līnijas
— poligona

Datu eksports

Atlasītos datus var eksportēt CSV vai XLSX formātā. Var veikt pilnas tabulas eksportu.

Atsevišķiem moduļiem ir izstrādātas papildus XLSX tabulas – specifiskām atskaitēm, pārskatiem, kas ietver vairākās tabulās registrētos datus.

Lietotāju administrēšana

Iespēja reģistrēt neierobežotu lietotāju skaitu, katram piešķirot dažādu līmeņu tiesības atkarībā no viņa lomas, kompetences un pienākumiem.

Iespēja jebkurā brīdī, mainīt piešķirtās tiesības, pievienot vai deaktivizēt lietotājus.

Neierobežots slāņu skaits

Slāņu panelī iespējams ērti atrast nepieciešamo slāni, veikt slāņu secību maiņu, tos ieslēgt vai izslēgt.

Iespējams veikt to caurspīdīguma iestatījumu maiņu.

Datus iespējams skatīt tabulu formātā, veikt to atlasi, skatīt detalizētāku informāciju.

Izdruka

Pārskata shēmu un karšu izdrukas A4, A3 izmēra PDF formātos.

Iespējams norādīt kartes nosaukumu, pievienot komentārus.

Izdrukā uzrādās pieslēgtie slāņi un veiktie mērījumi ar mērīšanas rīkiem.

Go GIS sistēmas moduļi

Iegādājoties Go GIS  jūsu rīcībā nonāk pamatsistēmas moduļi. Taču ņemot vērā jūsu darbības specifiku, iespējams pievienot jebkuru no papildu moduļiem, vai arī izstrādāt jaunu, tieši jums pielāgotu moduli.

Pamatsistēmas moduļi

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (1:500) publicēšanas modulis.
Ar automatizētu ADTI datu izmaiņu fiksāciju un ielādi datubāzē. Datu pārbaudes un ielādes procesa nodrošināšana līdz vairākām reizēm dienā.

TAPIS
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas datu publicēšanas modulis. Dati tiek aktualizēti divas reizes mēnesī.

Valsts zemes dienesta dati
Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas atvērto telpisko un teksta datu publicēšanas modulis. Dati tiek aktualizēti vienu reizi nedēļā.

Adreses
Valsts adrešu reģistra atvērto datu publicēšanas modulis. Dati tiek aktualizēti vienu reizi dienā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
aktuālās ortofoto kartes un topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 un 1:2000.

Papildu moduļi         
          — latvāņu izplatības dati         
          — Lauku atbalsta dienesta dati         
          — Dabas aizsardzības pārvaldes dabas informācijas sistēmas OZOLS dati         
          — Latvijas valsts ceļi dati         
          — Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi meliorācijas kadastrs

Inženierkomunikāciju moduļi + VZD ATIS datu eksporta risinājums

Apgaismes tīkli un elementi
Apgaismes stabu, kabeļu, gaisvadu, aizsargcauruļu u.c. objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes.

Ūdensvada tīkli un elementi
Ūdensvada aku, noslēgarmatūru, urbumu, vadu, ūdenstorņu, spiediena paaugstināšanas un apstrādes staciju u.c. objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes.

Sadzīves kanalizācija un decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrs
Aku, noslēgarmatūru, sūkņu staciju, pašteces un spiedvadu, decentralizēto kanalizēcijas sistēmu, asenizāciju u.c. objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes.

Lietus kanalizācija un meliorācijas tīkls
Ūdenstilpju, krātuvju, caurteku, grāvju, drenāžas, pašteces un spiedvadu, NAI objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes.

Siltumtīkli un elementi
Aku, noslēgarmatūru, bojājumu vietu, turpgaitas un atpakaļgaitas posmu u.c. objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes

Sakaru tīkli
Sakaru aku, kabeļu, radio releja līniju, komutācijas iekārtu, video kameru uzskaite un vizualizācija uz kartes.

Ceļu un ielu infrastruktūra

Ceļu, ielu brauktuves un tīkls
Ceļu un ielu tīkla datu ievadei un vizualizācijai uz kartes. Tiek nodrošināta pārskatu sagatavošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība".
 
Ceļu, ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls
Ceļu un ielu apsekojumu, uzturēšanas darbu uzskaite atbilstoši 07.01.2021. MK noteikumiem "Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"

Ceļa zīmju reģistrs
Ceļa zīmju uzskaitei un vizualizācijai atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

Ietves un labiekārtojumi
Modulis, kurā var reģistrēt, uzskaitīt un vizualizēt uz kartes gājēju ietves, veloceliņus, zālājus un citus labiekārtojuma objektus, piemēram, atkritumu urnas, pieturvietas, puķu podus un puķu dobes, aktīvās atpūtas laukumus un to aprīkojumu, ietvju apmales, ceļu norobežojošās barjeras, ātrumvaļņus, solus, velonovietnes u.c.

Luksoforu reģistrs
Luksoforu un saistītās infrastruktūras (signālgalvas, kontrolieri, signālkabeļi u.c.)reģistrācija un vizualizācija uz kartes.

Satiksmes negadījumu reģistrs
CSNG reģistrācija, vizualizācija uz kartes.

Nekustamo īpašumu, investīcijas objektu uzskaite un pārraudzība

Nekustamie īpašumi
      — īpašumu (zemes vienību un būvju) reģistrācija, pārraudzība un vizualizācija uz kartes, tai skaitā nomas līgumu reģistrācija;
       — personīgo palīgsaimniecību/mazdārziņu uzskaite un vizualizācija uz kartes, tai skaitā nomas informācijas ievade;
       — apsekoto īpašumu uzskaite, problēmsituāciju fiksēšana.

Būvniecības plāni, rekonstrukcijas un remonti
Attīstības ieceru un būvniecībā esošu objektu attīstības procesa pārraudzības veiksmīgai īstenošanai.        
Datu modulis tika izstrādāts Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldību inovāciju atbalsta programmas "ZĪLE" ietvaros.

Investīciju objekti
investīciju objektu (zemes, ēkas) uzskaite, vizualizācija uz kartes

Citi moduļi

Go GIS sistēmai ir iespēja pievienot vēl sekojošus moduļus
          — Civilā aizsardzība
          — Kapsētu reģistrs
          — Koku un koku apstādījumu reģistrs
          — Reklāmu reģistrs
          — Sabiedriskās kārtības pārkāpumu reģistrs
          — Telpisko pielikumu (projektu) reģistrs